Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

 

 Vymezení pojmů

 • Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího

 • Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 • Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. Distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.zboziprodeti.com a http://i-medvidek.cz

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem e-shopu MEDVIDEK je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel”) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě MEDVIDEK, provozovaném společností Unicomplex Group s.r.o ., se sídlem 28.řijna 3346/91, 702 00 Ostrava, IČ:02871491 DIČ: CZ02871491. Zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě , oddíl C, vložka 58783

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy Kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu MEDVIDEK těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu MEDVIDEK těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

 

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které se shoduje se zobrazeným zbožím v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí  je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat (může o storno pouze požádat a to do 24 hodin) - tuto akci provádí pouze prodávající, obvykle po dohodě s kupujícím, například z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodů nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboži

 

3.Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České Republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Přehled způsobů dodání včetně poplatků je uveden v sekci doprava nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník taktéž v sekci doprava.

 

4.Způsob platby

Provozovatel nabízí na výběr ze 2 způsobů platby: dobírkou při převzetí a bankovním převodem.

Platbou dobírkou se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od doručovatele nebo při osobním odběru na výdejním místě.            

Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího

 

 5.Expedice zboží

Vzhledem k povaze zboží které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje cca 2 - 10 dní ode dne odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat v den přijetí objednávky, nicméně o skutečném datu odeslání (možnosti vyzvednutí) objednávky budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 10 dnů doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

 

6.Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího ( vaše údaje , které uvedete v objednávce zboží ), budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Potřebné osobní údaje budou předány pouze přepravci (jméno, adresa a telefon). S tímto kupující souhlasi

 

7.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno (do 24 hodin) . Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy (i) Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo (ii) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, a to v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese Unicomplex Group s.r.o., 28.řijna 3346/91,702 00 Ostrava, nebo na zákaznické lince - 722 498 498 nebo emailem: info@zboziprodeti.com a to formou jednostranného právního jednání

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Kupujícího obdržel vyjma nákladů na dodání. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se strany nedohodnou jinak.

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Kupující povinen zaslat zpět na adrese Unicomplex Group s.r.o., 28.řijna 3346/91,702 00 Ostrava. Pro přesnější identifikaci Prodávající doporučuje Kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

8.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

 

9.Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku.

 

10.Reklamace

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele řídí se reklamační řízení tímto Reklamačním řádem Unicomplex Group s.r.o. a občanským zákoníkem. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě MEDVIDEK . Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

V případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese: info@zboziprodeti.com nahlásí tuto skutečnost.

 

Záruční podmínky

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).

 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.

 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

 • Zboží bylo poškozeno živly.

 • Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.

 • Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.

 • Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.

 • Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.

 • Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.

 • Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.

 • Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

 

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

 

Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje u Prodávajícího, kterým je Unicomplex Group s.r.o

Místem uplatnění reklamace a nároků z vad kupujícím je:

Unicomplex Group., sídlem Ostrava, 28.řijna 3346/91, PSČ: 702 00, a to doporučenou zásilkou či obchodním balíkem na uvedenou adresu.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne jinak, je-li Kupující spotřebitelem. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající toto potvrzení vydá ke dni doručení reklamační zásilky do sídla Prodávajícího.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží (pokud dodavatel záruční list vyžaduje při reklamaci zboží a dokládá jej ke zboží).

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Po vyřízení reklamace bude Kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

 

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 • doložit originál či kopii dokladu o nákupu zboží

 • vyhovující obal (pokud možno originální)

 • přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

 

Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem příslušného pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

Zboží zaslané k reklamaci bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze.

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude Kupující předem obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.

Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.

V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

 

11.Provozovatel

Unicomplex Group s.r.o

28. října 3346/91

70200 Ostrava

IČ: 02871491 DIČ: CZ02871491

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě , oddíl C, vložka 58783